Linker til relaterte nettsider

Nedenfor finnes en samling med lenker til andre nettsteder vi vurderer som nyttige og relevante for temaet som diskuteres på disse nettsidene.
Send oss gjerne et tips om andre  aktuelle nettsteder.

NORDEN

Danmark

BROEN vidensportal

UU DANMARK (den centrala organisationen för Ungdomens Utbildningsvägledning) önskar bidra till att fler sårbara och utsatta unga påbörjar och genomför en yrkesutbildning. Med kunskapsportalen BROEN sätter UU Danmark fokus på utveckling av meningsfulla och effektiva aktiviteter omkring ungas utbildningsval, förberedelse, genomförande och motivation samt samarbetet kring det. BROENs innehåll och metoder är utprövat i ett flertal projekt över hela landet och sammanställt av ett forskarteam.

Undervisningsministeriets institutionsregister

En länklista till Danmarks alla utbildningsinstitutioner under Undervisningsministeriet.

Integrationsviden
Integrationsviden er en brugerdreven portal, hvor et netværk af samarbejdende videnscentre og praktikere indenfor integrationsområdet løbende indsender ny viden til portalen.  

Videndelingsbanken
Videndelingsbanken er del av projektet Ny Nordisk Skole i Danmark. Videndelingsbankens formål er, at institutioner i projektet beskriver deres forandringsprojekter for at skabe videndeling og åbenhed om deres forandringsprocesser. Til inspiration for blandt andet dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser.

VOFF
Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF) tilbyder en portal hvor du kan finde og dele viden om fastholdelse af unge på ungdomsuddannelserne.  Startet i 2008 med det formål at indsamle, producere samt formidle viden om de forhold, der er relevante for fastholdelses- og frafaldsproblematikker. Idag er VOFF et projektfællesskab mellem de skoler som startede VOFF.

Finland

UngInfo

UngInfo är en svenskspråkig informations- och rådgivningstjänst för unga.

Webbtjänst för lärande
Webbtjänst för lärande utvecklar elektronisk ärendehantering för både elever och studerande och för utbildningsanordnare. Projektet omfattar förnyelse av de nuvarande tjänsterna och utvecklande av helt nya tjänster samt datasystem som stöder tjänsterna.

Finska ungdomsforskningssällskapet

Ungdomsforskningssällskapets intention är att utveckla ungdomsforskningen och tillhandahålla information och expertis i frågor gällande ungdomar.

Koulutustakuu.fi

Koulutustakuu.fi är en hemsida om Ungdomsgarantin i Finland och satsningar som genomförs som en del av Ungdomsgarantin.

Norge

Barn og unges samfunnslaboratorium
Barn og Unges Samfunnslaboratorium er en arena der barn og unge er samfunns(ut)forskere. De får veiledning av erfarne samfunnsforskere. 

Forebygging.no
Forebygging.no er en kunnskapsbase for forebyggende og helsefremmende arbeid.

Ungdomsforskningen ved NOVA
NOVA har som ambisjon å være det sentrale miljøet for forskning om ungdom i Norge. Tematisk spenner ungdomsforskningen ved instituttet svært bredt, og dekker de fleste sidene ved oppveksten og livssituasjonen til ungdom i Norge i dag. NOVA er koordinator for Ungdata, som gjennomfører kommunale ungdomsundersøkelser og organiserer Nettverk for ungdomsforskning ( last ned pdf med oversikt over nettverkets medlemmer).

Sverige

Barns och ungdomars psykiska hälsa
Webbplatsen utgör en fortsättning på de konferenser om barns och ungdomars psykiska hälsa som Kungl. Vetenskapsakademiens dåvarande Hälsoutskott anordnade 2010. Idag drivs webbplatsen vidare av KVA med ekonomiskt stöd från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och Vetenskapsrådet.

Komigen
Psykisk ohälsa är ett växande problem som drabbar allt fler unga. Kom igen! är en forskningsbaserad sajt som ska öka kunskap och förståelse för, samt förebygga, psykisk ohälsa bland landets unga. Kom igen! har producerats av Ungdomar.se i samarbete med forskning.se.

PlugInnovation
PlugInnovation är en nationell plattform för att motverka avbrott från gymnasieskolan. Här samlas aktuell forskning om avbrottsproblematik, tillsammans med metoder, erfarenheter och på sikt innovativa modeller från Sveriges största samverkansprojekt för att minska avbrott från gymnasieskolan: Plug In.

Temagruppen Unga i arbetslivet
Temagruppen Unga i arbetslivet samlar och sprider kunskaper och erfarenheter från arbetsmarknadsprojekttill unga som drivs med medel från Europeiska Socialfonden.
Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Ungdomsstyrelsen, Communicare, Försäkringskassan, Skolverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting.
Sedan 2012 finns det sju projekt i Sverige med särskilt fokus på skolavhopp, de så kallade Dropout-projekten.

Norden

Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK)

NORDBUK är rådgivande och koordinerande organ i alla barn- och ungdomsfrågor i Nordiska ministerrådet.

Education for Tomorrow
Avsikten med det NordForsks tematiska program Education for Tomorrow är att skapa ny kunskap om våra utbildningssystem som gör dem bättre rustade att möta såväl dagens som framtidens samhälleliga behov.

NOWBASE
NOWBASE er en fælles hjemmeside for Nordisk Medicinalstatistisk Komité (NOMESKO) og Nordisk Socialstatistisk Komité (NOSOSKO). Disse to komitéer under Nordisk Ministerråd har til opgave at (a) arbejde for at sundheds- og socialstatistik i de nordiske lande er sammenlignelig mellem landene, (b) at indsamle statistik på området og (c) at præsentere denne statistik og stille den bredt til rådighed.

EUROPA

Cedefop

European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) er en institusjon opprettet av EU som arbeider med analyser og politikkutvikling innen yrkesopplæring. Organisasjonens formål er å bidra til å utvikle og implementere politikk som fremmer yrkesopplæring. Cedefop gjennomfører blant annet omfattende analyser av utviklings- og endringstrekk av landenes poltikk.  Alle de nordiske landene omfattes av dette arbeidet, inkludert Norge og Island.

Eurofound
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) er en selvstendig organisasjon under EU, driver kunnskapsutvikling, informasjonsarbeid og rådgivning om arbeidsliv og levekår I Europa.

Eurypedia

Nettside med oppdatert informasjon om  nasjonale utdanningssystemene. Nettsiden omfatter 38 utdanningssystemer i de 33 landene som deltar i EUs program for livslang læring (alle 28 EU-medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge, Sveits og Tyrkia). Sidene holdes oppdatert på landenes utdanningspolitikk, reformer og situasjon innen skole- og utdanningsfeltet fra førskolealder til høyere utdanning.

IT-CLEX
IT-CLEX is a European initiative that aims to respond to the need to reduce drop-out rates and to improve the quality of education and training in Europe. IT-CLEX will identify and transfer best practices and provide tools, mechanisms and methodologies, especially focused on active cooperation between educational and non-educational actors.

RESL.eu
RESL.eu syftar till att ge insikter i de mekanismer och processer som påverkarelevers beslut att lämna skolan tidigt. Dessutom avser RESL.eu att identifiera och analysera interventions‐ och kompensationsåtgärder som har varit framgångsrika när det gäller att få ungdomar att gå kvar i skolan, trots att de löper stor risk att hoppa av skolan tidigt. I slutändan är syftet att sprida dessa insikter och god praxis till olika målgrupper. Läs mer om projektet på svenska här.

 

INTERNASJONALT

OECD

Education at a Glance (OECD)
Education at a Glance: OECD Indicators is the authoritative source for accurate and relevant information on the state of education around the world. It provides data on the structure, finances, and performance of education systems in more than 40 countries, including OECD members and G20 partners.

USA

Critical Mental Health Resources for College Students (US)

Dette er en amerikansk nettside som samler og formidler linker til relevante nettressurser om unge og psykisk helse. Nettsiden retter seg spesielt om ungdom, elever og studenter.

Dropout Nation (USA)
Dropout Nation is a commentary on America’s dropout crisis and education reform written by editorialist RiShawn Biddle.

The California Dropout Research Project (USA)
The California Dropout Research Project (CDRP) was established in 2006 to synthesize existing research and undertake new research to inform policymakers, educators and the general public about the nature of the dropout crisis in California and to help the state develop a meaningful policy agenda to address the problem.