Nyheter

RSS
20.11.2015

NORGE: Våren 2014 ble det holdt dialogkafeer med elever ved ungdoms- og videregående skoler i Telemark fylke. Målet var å få mer kunnskap om hva elevene mener må til for å forebygge frafall og styrke nærvær i skolen. Prosjektet Ungdom i svevet har oppsummeret de unges stemme.

19.11.2015

DANMARK: Bruk av alkohol eller cannabis kan bidra till minskad studiemotivation och förmåga till inlärning. I sex utvecklingsprojekt har kommuner och skolor arbetat tillsammans med att bygga upp modeller för en drogförebyggande insats bland eleverna. Syftet har bland annat varit att hjälpa utsatta unga att klara studierna.

18.11.2015

NORGE: Under åtta år har pilotverksamheten för unga med kort vistelsetid varit i gång på Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. Satsningen har gett fantastiska resultat och andelen avhopp från gymnasiet har minskat från 25 till 2 procent.

16.10.2015

NORGE: En av tre som börjar gymnasiet hoppar av i förtid. Det vill den norska regeringen ändra på och låter arbetsförmedlingen flytta in på skolorna. Pilotprojektet har pågått sedan 2011 i ett flertal kommuner. Nu utvidgas satsningen till samtliga regioner i landet.

16.10.2015

DANMARK: Socialstyrelsen har tillsammans med kommunerna Furesø, Odsherred, Viborg och Aabenraa, utvecklat en metod för att underlätta för unga med psykisk ohälsa att klara övergången till vuxenlivet. Samarbejdsmodellen bygger på en tidig och sammanhängande insats från samhället, så att de unga i högre grad börjar och blir kvar i studier och arbete.

30.09.2015

NORDEN: Storstadens hjärta och smärta är namnet på konferensen som arrangerades av Malmö stad på uppdrag av Nordiska ministerrådet 30 sept – 2 oktober. Nordens Välfärdscenter deltog med presentationer om nordiska initiativ på området utsatta unga, studier och arbetsmarknad.

30.09.2015

SVERIGE: Sisam är en modell för samverkan mellan hemkommunen och SiS ungdomshem för att trygga en sammanhängande skolgång för elever som placeras i institutionsvård. 1-9 oktober arrangerar SiS och Specialpedagogiska myndigheten en konferens om modellen på fem platser i landet.

15.09.2015

FINLAND: En tredjedel av budgeten för uppsökande ungdomsarbete och ungdomsverkstäder har tagits bort i Finansministeriets förslag till ny budget. Den uppsökande verksamheten är avgörande för att hitta unga som står utanför arbete och studier.

Pages