Magelungens hemmasittarprogram (HSP) (Sverige)

Magelungens hemmasittarprogram (HSP) är ett manualbaserat behandlingsprogram för att hjälpa hemmasittande elever tillbaka till skolan. Barn som inte går till skolan, så kallade hemmasittare, betraktas som ett växande problem i svenska skolor. Programmet som bygger på evidensbaserade metoder är framtaget av Magelungen Utvecking, ett personalägt företag inom den sociala sektorn.

Var: HSP har köpts in och implementerats i flera svenska kommuner (Umeå, Ludvika, Smedjebacken, Lidingö) och i region Gotland. Magelungens egna verksamheter bedriver arbete enligt samma principer för att främja skolnärvaro (Helsingborg, Göteborg, Jönköping, Södertälje, Stockholm, Solna, Västerås, Örebro och Gävle).

Ansvarig aktör: Magelungen Utveckling har tagit fram programmet och säljer det vidare till andra som arbetar med hemmasittarproblematik, främst kommuner/regioner.

När: Från 2010 har HSP implementerats internt i Magelungens egna verksamheter. Sedan 2012 har programmet implementerats även av andra aktörer.

Mål: Hjälpa unga hemmasittande elever tillbaka till en fungerande vardag i skolan.

Målgrupp: Insatserna i programmet riktar sig till så kallade hemmasittande barn och unga. Programmet är framtaget för elever på grundskolenivå men används också i arbetet med elever på gymnasienivå och unga vuxna utan fullgången grundskole- eller gymnasieutbildning.

Budget: Det har kostat cirka 1,5-2 miljoner SEK att utveckla programmet. Priset för en extern aktör att köpa in HSP ligger på 375 000 SEK (2013 års nivå) och inkluderar utbildning, handledning, material och återkommande så kallade HSP-dagar. Olika kommuner har finansierat implementeringen av hemmasittarprogrammet på olika sätt. Stöd till finansiering har till exempel kommit från Finsam (finansiellt samordningsförbund) i Gotland , svenska ESF-rådet  och Specialpedagogiska myndigheten.

Bakgrund: Förekomsten av barn och ungdomar som av olika anledningar inte går i skolan (så kallat hemmasittande) betraktas som ett växande problem. Det är ett relativt outforskat insatsområde och det råder brist på etablerade verktyg och metoder.

Metodik: HSP är ett manualbaserat behandlingsprogram där man arbetar direkt med problembeteendet. Programmet utgår från ett kognitivt beteendeterapeutiskt förhållningssätt (KBT) där elev, föräldrar och skola inbjuds att samverka för bästa resultat. Intensiteten på insatserna varierar efter ungdomens behov och mycket av arbetet sker där eleven befinner sig i sin vardag, hemma och i skolan.

Evaluering: Magelungens hemmasittarprogram utvärderas för närvarande externt genom Karlstad universitet. Programmet utvärderas kontinuerligt internt av Magelungen samt ute i de kommuner där programmet används.

Mer om projektet

För varje elev som deltar i Magelungens hemmasittarprogram ingår ett behandlingsteam, som består av två så kallade behandlare. Programmet består av tre faser; kartläggning, behandling och vidmakthållande (upprätthållande av nya vanor, beteenden etc.).

Kartläggning. För att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat startar programmet med kartläggning. Målet är att få en god överblick över elevens livssituation, vad som orsakat hemmasittandet och vilka faktorer som bidrar till att vidmakthålla situationen. Intervjuer genomförs med eleven, föräldrar, skola och eventuellt andra viktiga aktörer. Kartläggningen mynnar ut i en beteendeanalys och behandlingsplan som sedan ligger till grund för behandlingsinsatsen. Kartläggningsfasen pågår under 2-3 veckor.

Behandling. Behandlingen är individanpassad och bygger på resultatet från den beteendeanalys som genomförts i kartläggningsfasen.

Vidmakthållande. I slutet av behandlingsfasen samarbetar behandlare med elev, familj och skola om ett vidmakthållandeprogram. Programmet ska sedan verka för att skydda eleven från att återgå till hemmasittarbeteende. Själva vidmakthållandet sköts av eleven själv tillsammans med de som är nära henne eller honom i vardagen.

Implementering – andra aktörer

Implementeringen av Magelungens hemmasittarprogram består av; uppstart, handledning och certifiering.

Uppstart. För att intentionerna med programmet ska uppnås är det centralt att de som utför programmet noga följer anvisningar och förstår programmets processer och metoder. Personal från Magelungen Utveckling hyrs in som konsulter för att utbilda behandlare om metoder och material som hör till programmet. Alla behandlare måste genomgå en fyra dagars utbildning innan de får börja arbeta med programmet.

Handledning. Alla behandlare har obligatorisk handledning när de börjar arbeta med programmet. Handledningen sker via telefon 1,5 timme/vecka samt på plats en heldag/månad. Handledning finns vid behov också tillgänglig utöver de fasta handledningstiderna.

Certifiering. När arbetsteamet jobbat med programmet under en längre tid minskar behovet av stödsystem. Efter en prövoprocess kan behandlare certifieras, de behöver då inte längre använda sig av till exempel handledningssystemet. Efter varje certifiering krävs en omcertifiering vartannat år för fortsatt behörighet.

Diskussion/lärdomar

De resultat som hittills redovisats från programmet är goda och kan elever i programmet kan ibland gå från ingen skolnärvaro till 75-80 procent och mer skolnärvaro. Andra effekter från arbetet är ökat socialt engagemang och deltagande hos ungdomen, till exempel genom påbörjande av fritidsaktiviteter, och minskad psykisk ohälsa såsom depression och ångest hos elever och föräldrar.

Enligt Magelungen Utveckling saknas forskning på området hemmasittare och än så länge finns ingen metod som visat sig ha en säkerställd effekt i vetenskapliga studier. KBT är däremot den rekommenderade behandlingsmetoden för svårigheter som ofta hör ihop med hemmasittande, till exempel olika former av depression, ångest- och tvångsproblematik. Magelungen Utveckling har därför valt KBT som utgångspunkt för deras hemmasittarprogram.

Karlstad universitet

Karlstad universitet utvärderar hemmasittarprogrammet. I ett första steg utvärderas ett skattningsformulär, SDQ, som används för att mäta barn och ungdomars psykiska hälsa. Det sker också en uppföljning av graden av skolnärvaro, där deltagarnas resultat i HSP jämförs med en kontrollgrupp från barnpsykiatrin.

Ungdomskraft Gotland

Programmet har utvärderats som en del av projektet Ungdomskraft i Gotland. I den samlade projektutvärderingen  framkommer att av samtliga deltagare (31 stycken) har flera gått vidare till studier (fem till sju stycken), några till arbetsförmedlingen och praktik (två till tre stycken) och två ungdomar har gått över till sysselsättning i kommunens regi genom Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS).

 

Länkar och litteratur

Broschyr Magelungen HSP Hemmasittarprogram 

Magelungens hemsida - om programmet