Preventing Dropout (Danmark/Sverige)

Preventing Dropout är ett nätverksprojekt med 12 samarbetspartners från Öresundsregionen. Syftet med projektet är att etablera samarbete mellan gymnasieskolor, studievägledare och forskare i Sverige och Danmark, för att sprida och utveckla kunskap om hur vi får fler ungdomar att genomföra en gymnasieutbildning  (dk. ungdomsuddannelse/no. vidaregående utdanning).

Var: Öresundsregionen (Danmark och Sverige).

Ansvarig aktör: Projektet delfinansieras av Region Hovedstaden och Interreg IV A och koordineras av Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF) och Utbildningsförvaltningen i Malmö stad. Övriga partners består av svenska och danska gymnasieskolor och ett studievägledningscenter.

När: Höst 2011 – december 2014.

Mål: Etablera ett integrerat samarbete mellan gymnasieskolor, vägledare och forskare i Öresundsregionen, för att identifiera, utveckla och utprova best practice om hur vi får fler ungdomar att genomföra en gymnasieutbildning.

Målgrupp: Primär målgrupp är lärare, studievägledare och skolledare i Öresundsregionen. Indirekt målgrupp för insatserna är elever på gymnasieskolor i Skåne och Själland.

Budget: 15,5 miljoner DKK (ca 18,8 miljoner SEK). Region Hovedstaden bidrar med 4,95 miljoner DKK, Interreg IV A med 7,7 miljoner DKK och övriga parter med resterande del.

Bakgrund: Preventing Dropout startades på våren 2011 med bakgrund i förprojektet PreDrop.

Metodik: Forskningscirklar, lärarutbyten och seminarier är olika metoder som används för att förbättra stödet till ungdomar för att de ska fullfölja påbörjad utbildning. I skolorna pågår försöksverksamhet, så kallade delprojekt, för att utveckla och testa metoder för ökad genomföring.

Evaluering: Projektet har halvtidsutvärderat av NIRAS A/S och slututvärderas av Pluss Leadership.

 

MER OM VERKSAMHETEN

Deltagarna i projektet är i första hand rektorer, studievägledare och lärare på svenska och danska gymnasieskolor. Den dagliga verksamheten är förankrad på Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF), Höje-Taastrup Gymnasium.

Preventing Dropout har stort fokus på att utveckla och testa metoder för att minska studieavhopp och som kan användas av lärare, studievägledare och annan skolpersonal. Aktiviteterna består av Forskningscirklar och Kompetensutvecklingsgrupper . Arbetet i forskningscirklarna handlar  om att reflektera över egen praxis och arbeta med extern  kunskap och forskning. Fokus för kompetensutvecklingsgrupperna är att i praktiken prova och utveckla metoder och redskap för att motverka avhopp.

Projektet har en egen hemsida www.voff.dk där man informerar om aktuella seminarier och nyheter samt delar med sig av erfarenheter,  tips och metoder.

Projektstruktur

Projektet är organiserat i fem nätverk, där deltagarna samarbetar på tvärs mellan organisatiorna. I varje nätverk kan det finnas flera delprojekt som går samman i forskningscirklar eller kompetensutvecklingsgrupper. Grupperna och nätverken är ”självstyrande” men delar deras kunskap med de andra deltagarna i Preventing Dropout. Ledarnätverket, projektledningen och styrgruppen följer aktiviterna i nätverken.

Figuren nedan beskriver nätverksstrukturen och de olika temaområdena (källa: Midtvejsevaluering af projekt Preventing Dropout (2013)).

 

Exempel på delprojekt inom olika temaområden

Inom nätverket/ temaområdet Sproglig udvikling arbetar skolor med metoder som kan stötta och förbättra språkkompetensen hos de språkligt sett svagaste eleverna (dk. extrem-stilladsering). I de svenska projekten arbetas det mycket med ”Språkinriktad undervisning”, utvecklat av Maaike Hajer och Theun Meestringa. Metoderna ger eleverna en möjlighet att skaffa sig en språklig grundkompetens. De skolor som arbetat med metoderna upplever att de fungerat bra och ger resultat. Det arbetas också med att förändra själva inlärningsmiljön, bland annat med den så kallade LP-modellen.

Inom Elevtrivsel/elevhelse har man arbetat med fysisk aktivitet i undervisningen. Eleverna har utfört fysiska övningar för att få ny energi och motivation till lärande. Lärarna som arbetat med detta på skolorna har bland annat tagit fram en aktivitetskatalog (dk. bevægelseskatalog) med förslag på övningar som man kan göra i klassrummet. I det här nätverket har det också arbetats med klassrumskultur, coaching och konflikthantering. Se film om några av aktiviteterna på de deltagande skolorna här.

Inom Fremtidens vejledning har studievägledare frågat de unga om deras upplevelse av att välja gymnasieutbildning (dk. ungdomsuddannelse/no. vidaregående utdanning) och om de utmaningar de unga upplever att de har i och med detta. Studievägledarna har arbetat med nya vägledningsmetoder i form av gruppvägledning eftersom man erfarit att de unga ofta känner sig ensamma med sina problem. WATCH-metoden[1] och systemisk vägledning är två metoder som använts. Se de två filmer som nätverket producerat här.

I nätverket Inkluderende undervisning har man arbetat med olika undervisningsformer för att inkludera och motivera fler elever. Bland annat har det arbetats med Cooperative learning och innovativa undervisningsmetoder. En del av nätverket har haft särskilt fokus på elever med Aspergers syndrom/ autism och hur man kan skapa en undervisningsform och skolmiljö som passar för dem. Det här nätverket har skrivit tre rapporter.

 

INSPIRATION OCH VERKTYG

Projektet har producerat ett flertal skriftliga rapporter och inspirationshäften:

Rapporten Ledelsespraksisser med fokus på fastholdelse  med goda råd till skolledare i arbetet med att förhindra avhopp. Fyra angreppsätt rekommenderas för att uppnå framgång på området. Det handlar om att vägleda och stötta eleven, skapa en gemensam värdegrund på skolan, agera tidigt vid frånvaroproblematik samt sätta upp tydliga kunskapsmål för individen.

Bevægelseskatalog, ett inspirationshäfte med tips om fysiska övningar som kan utföras inom den ordinarie undervisningen. Häftet riktar sig i första hand till lärare och beskriver övningar såsom Walk’n’talk, Stationsundervisning och Quiz og byt.

På projektets hemsida finns projektets  verktygslåda  med metoder och  tips.

 

EVALUERING OCH DISKUSSION

Projektet har evaluerats efter halva projekttiden av NIRA A/S i rapporten Midtvejsevaluering af projekt Preventing Dropout (2013).

Projektet bedöms framgångsrikt på många sätt, skolledare och deltagande lärare och  studievägledare vittnar om att de genom projektet fått en reell kompetensutveckling som bedöms kunna komma eleverna till godo. Aktiviteterna har bidragit till ökad reflektion och införande och utvecklande av nya metoder för att förhindra avhopp.

Deltagarna har haft möjligheten att delta i en forskningscirkel eller ett kompetensutvecklingsnätverk. Utvärderingen berättar att fler uppger sig vara nöjda med arbetet i forskningscirklarna jämfört med kompetensutvecklingsgrupperna. Bland annat lyfts det fram att forskningscirklarna haft en tydlig ledare (forskare) som satt agendan och bidragit till att skapa en struktur för gruppens arbete. Rapportens rekommendationer för den återstående projekttiden blir därför att utpeka ledare/mötessammankallare för både forskningscirklar och kompetensutvecklingsgrupper.

De danska skolorna har varit mer aktiva än de svenska och rekommendationen från utvärderingen blir att se till att skapa en balans mellan danska och svenska skolor aktivitet och medverkan i projektet. Det svenska skolväsendet har genomgått omfattande omorganisering som krävt tid och resurser från skolorna och påverkat möjligheten att delta aktivt i Preventing Dropout. 

I inledningen till Midtvejsevaluering af projekt Preventing Dropout poängterar rapportförfattarna vikten av motivation som främjande faktor för ett projektets framgång och att nationella strategier kan inverka motivationen. I Danmark finns en nationell strategi om 95% genomföring i ungdomsuddannelserne (sv. gymnasieskolan). Det har bidragit till att skolledare i danska skolor upplevt att projektets målsättning gått i linje med den nationella strategin vilket gjort det lättare att införliva projektets aktiviteter i skolornas verksamheter.

Läs mer om slutsater och rekommendationer i rapporten.

 

LÄNKAR OCH LITTERATUR

Reich, Lund Hjermbæk, Schouboe och Ralkov (2013), Bevægelseskatalog. 

Midtvejsevaluering af projekt Preventing Dropout (2013), Videnscenter om fastholdelse og frafald.

Rapporten Ledelsespraksisser med fokus på fastholdelse  med goda råd till skolledare i arbetet med att förhindra avhopp

Rapporten INNOVATION på RØDOVRE GYMNASIUM: i skoleåret 2012-13.

Forskningscirklen inkluderende undervisningsmetoder: inspiration til-, refleksioner over- og erfaringer med inkluderende undervisningsmetoder på gymnasiale uddannelsesinstitutioner i Øresundsregionen, 2013

Aspergerundervisning – et inspirationshæfte. Af Anne Marie petersen, ena Ørum Mogensen, torben folke Larsen og Jonas Hedman, 2013

Projektets verktygslåda  för material och inspiration

Se filmen nutidens unge - fremtidens vejledning om nye ideer til en anden vejlederpraksis

Efter den här artikeln skrivits har rapportets slutrapport Hold fast: Slutrapport over 19 fasholdelses projekter på Gymnasiale uddannelser kommit ut. Du hittar rapporten här.

 

 

 

[1] WATCH står för What Alternatives? Thinking – Coping – Hoping och är en metod för gruppvägledning. Ibland består gruppen av elever från samma klass, ibland samlas de på tvärs av klasser. Fördelen med gruppvägledning är att eleverna förstår att det finns andra som är i samma situation som de själva, och att det är möjligt att arbeta med sig själv.