Hva er frafall?

 

Frafall betyr at eleven ikke fullfører en påbegynt utdanning. For den enkelte ungdom er konsekvensen ofte at de stiller seg utenfor viktige deler av arbeidsmarkedet. Studier viser at det er klare sammenhenger mellom det å ikke fullføre videregående utdanning, videre sjansker på arbeidsmarkedet og senere forbruk av ulike typer av velferdsytelser. For de nordiske velferdssamfunnene innebærer det et tap å gå glipp av disse personenes kompetanse og produktivitet. 

Frafall i videregående utdanning betraktes som et alvorlig problem i alle de nordiske landene. For den enkelte ungdom er konsekvensen ofte at de stiller seg utenfor viktige deler av arbeidsmarkedet. Flere studier viser at det er klare sammenhenger mellom det å ikke fullføre videregående utdanning og senere forbruk av ulike typer av velferdsytelser. For de nordiske velferdssamfunnene er det et stort tap å gå glipp av disse personenes kompetanse og produktivitet. Selv om andelen av unge som gjennomfører videregående utdanning varierer noe mellom landende, er det en relativt stor andel av de som starter i hvert ungdomskull som ikke fullfører med vitnemål i løpet av to år etter normert studietid. Innad i Norden er det likevel relativt store variasjoner.

"Frafall" er det ordet som vanligvis benyttes på norsk, på dansk brukes også "frafald" og på svensk brukes vanligvis "avhopp". Motsatsen er "gjennomføring" (norsk), og gjennomföring" eller "fuldførelse" (dansk). På svensk brukes vanligvis verbformene 'att genomföra' eller 'att fullfölja'. I den sammenheng vi snakker om her, er det altså videregående utdanning, gymnas-, yrkes- og ervervsutdannelsene som menes.

Frafall i videregående utdanning  er prosesser som har mange ulike årsaker og effekter. I de ulike artiklene på Kunnskapsbankens nettsider diskuteres dette nærmere. Det finnes en rekke forskjellige måter å definere og avgrense begrepet frafall på. En enkel definisjon av gjennomføring er den OECD legger til grunn i sine beregninger: Som gjennomført regnes de elever som oppnår et fullstendig vitnemål/eksamensbevis på normert tid, eller på normert tid pluss to år.

En noe mer utfyllende diskusjon av begrepet finnes her.